Учредяване на търговско дружество

Какво е търговско дружество (наричано разговорно и „фирма“*)?

Търговските дружества са основният двигател на икономическото развитие във всяка една държава с развита пазарна икономика. По съществото си те представляват обединяване на две или повече лица за извършване на сделки с общи средства. В българското законодателство е предвидени 5 броя отделни правно организационни форми, а именно:

  • Събирателно дружество (СД)
  • Командитно дружество (КД)
  • Дружество с ограничена отговорност (ООД)
  • Акционерно дружество (АД)
  • Командитно дружество с акции (КДА)

При ООД и АД е предвидена възможност за образуване на еднолично дружество (ЕООД и съответно ЕАД), при които учредяването се извършва само от едно физическо или юридическо лице.

Какво дружество да учредя?

Отговорът на този въпрос зависи най-вече от дейността, която искате да извършвате с конкретното дружество, както и от нейния обхват и обем. Най-разпространените правно-организационни форми в България са ООД/ЕООД, и АД/ЕАД . Причината за това е най-вече в ограничената отговорност на съдружниците. Във всички останали  търговски дружества изброени по-горе всички или част от съдружниците отговарят за задълженията на дружеството не само до размера на своите вноски, но и с личното си имущество.

Следва да се има предвид, че за извършването на някои дейности законът да предвижда точно определен вид търговско дружество. Извършването на банкова или застрахователна дейност например е възможно само чрез акционерно дружество.

Как се учредява търговско дружество?

Учредители на всеки вид търговско дружество могат да бъдат, както физически, така и юридически лица. Броят на учредителите не е ограничен, освен при командитното дружество с акции, където законът изисква минимален брой от поне четири лица. Следва да припомним, че единствено при ООД и АД е възможно учредяване от само едно физическо или юридическо лице.

Всяко едно търговско дружество, за да бъде учредено, е необходимо да има учредителен акт, който в зависимост от вида дружество представлява дружествен договор (СД, КД, ООД) или устав (АД, КДА). Разликата между двата вида учредителни актове е наличието на по-голяма свобода на договаряне между съдружниците при определяне съдържанието на дружествения договор, отколкото при устава. За устава са характерни повече законоустановени правила, от които учредителите не могат да се отклоняват.

Всеки учредителен акт има задължително съдържание, което подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Вписване в регистъра

За да възникне едно търговско дружество, то следва да бъде вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Вписването има конститутивно действие, тоест от този момент дружеството става юридическо лице, а не от момента на създаване и подписване на учредителния акт.

Вписването на всички дружества се извършва от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, което проверява законосъобразността на подаденото заявление и приложените към него документи.

Заявление за вписване

Подаване на заявлението за вписване на дружеството може да се извърши на място във всеки регионален офис на Агенция по вписвания, без значение дали дружеството ще има седалище в съответната област. Другата възможност е подаването му по електронен път чрез сайта на Търговския регистър.

В самото заявление се съдържат различни данни в зависимост от вида на дружеството, което искаме да учредим, но задължително са налице:

А) Данни за заявителя – заявител може да бъде самият търговец, съответно негов представител, прокурист или адвокат, упълномощен от търговеца

Б) Данни за търговеца – наименованието на дружеството, седалище и адрес на управление, данни за съдружниците, управителните органи и лицата, които участват в тях, размерът на капитала при ООД, АД и КДА, предметът на дейност на дружеството.

В) Документи, които се прилагат, удостоверяващи валидното възникване на учредяването – учредителния акт, документ за платена държавна такса, декларации от лицата, избрани да участват в управлението на дружеството, документ за внесен капитал при ООД, АД и КДА, пълномощно от търговеца.

Когато заявлението се подава по електронен път, е необходимо наличието на квалифициран електронен подпис на заявителя, чрез който се удостоверява самоличността му.

Как може да Ви съдейства екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“?

1. Консултиране и избиране на най-подходящата правно-организационна форма, която да отговаря на Вашите цели и потребности.

2. Изготвяне на необходимите документи и съдействие при разискване на отделните клаузи в учредителния акт с цел защита на правата Ви и обезпечаване ефективната дейност на дружеството.

3. Подаване на заявлението в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Учредяването на търговско дружество е процедура, при която се изготвят множество на брой документи, които подлежат на контрол за законосъобразност от съответното длъжностно лице към Агенцията по вписванията. Подготовката им изисква индивидуален подход, за да може дружеството, което се учредява да отговаря в най-голяма степен на потребностите на учредителите.

* Използването на думата „фирма“ за обозначаване на търговско дружество е неправилно от правна гледна точка. Фирмата представлява словното наименование на дружеството и е самостоятелно право, което принадлежи на това дружество. Широката употреба на думата в разговорната реч ни провокира да я използваме в статията, с цел по-лесно разпознаване на темата от читателите.

Публикувано на: 22/04/2020

адв. Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.