Какво представляват законовата и търговската гаранция?

Когато търговците предлагат стоки, те трябва да покриват основно на следните изисквания: да отговарят на описанието и предназначението си, както и да притежават задоволително качество. Ако потребителят смята, че закупената от него стока не отговаря на някое от тези изисквания, той трябва да знае, че разполага с право на рекламация. Въпреки важността му, често се забелязва непознаване на същността на това право, което води и до неефективното му упражняване. Причината за това е най-вече неразбирането и смесването на понятията законова и търговска гаранция, за избягване на което ще помогне нашата статия.

Какво представлява законовата гаранция? 

Най-общо може да бъде определена като уредено в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) задължение на продавача до две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал вещ, която е съответствала на описаната в договора за продажба. Важно е да се отбележи, че двугодишният период започва да тече от деня, в който потребителят получи продукта.

За да има потребителят основание за предявяване на рекламация, несъответствието на стоката трябва да е било налице към момента на покупката, макар и на този етап да е било незабележимо за него. Първият важен период от двугодишния гаранционен срок са първите шест месеца след покупката, защото всеки дефект, появил се през този период, се приема за съществувал по време на доставката. В такъв случай продавачът трябва да поправи или замени стоката безплатно (или да ви върне парите, ако поправката или замяната е невъзможна).

След тези шест месеца все още можете да търсите отговорност от продавача за всички дефекти, появили се през 2-годишния гаранционен период. Ако обаче продавачът оспори съществуването на дефекта, трябва да можете да докажете, че дефектът е съществувал по време на доставката.

За разлика от законовата гаранция, която възниква по силата на ЗЗП, търговската гаранция е доброволна. Търговецът може да реши да предостави такава гаранция, но не е задължен да стори това. Изключително важно е да се разбере, че предоставената търговска гаранция НЕ отменя и замества законовата.

Понякога търговците предоставят гаранция, която е по-кратка от две години и отказват да приемат рекламацията, която прави потребителят. Тази практика обаче противоречи на правната уредба в ЗЗП, тъй като изтичането на срока по търговската гаранция не засяга правата на потребителя по законовата. Тоест вие ще разполагате с двегодишната гаранция, предвидена в закона.

Възможно е обаче предоставената от търговеца гаранция да надвишава две години – най-често това се наблюдава при скъпи електроуреди (хладилници, бойлери и т.н.). Следва да се спомене, че при търговската гаранция могат да се предвидят различни условия, при които да възниква правото на рекламация.  Дори може да е предвидено, че търговската гаранция ще бъде предоставена, само ако предварително бъде заплатена определена сума от потребителя. Важно е задължението на търговеца да  предостави търговската гаранция в писмен документ или в устойчив и достъпен формат.

Всяка една търговска гаранция следва да има следното съдържание:

  • Точно и ясно описание на правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция и посочване, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата;
  • съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
  • съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

Неспазването на някои от изискванията относно съдържанието не води до недействителност на търговската гаранция. Потребителят може да се позове на нея и да претендира изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Повече за упражняването правото на рекламация при отделните гаранции прочете в нашата статия по темата.

Публикувано на: 10/01/2019

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.