Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно, съобщават от пресслужбата на Правителството.

Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговският, Имотният, БУЛСТАТ, Регистърът на задълженията към митническата администрация и др.

Преустановява се изискването за представяне пред съответната институция на хартиен носител на следните удостоверения:

– за семейно положение, издавано от общинската администрация;

– за семейно положение (съпруг, съпруга и деца), издавано от общинската администрация;

– за сключен граждански брак, издавано от общинската администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;

– за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;

– за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

– образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.

Как ще се извършват справките?

Справките ще се извършват само по електронен път, чрез служебен достъп до основните регистри –  Търговски, Имотен, БУЛСТАТ, Регистър на задълженията към митническата администрация и др.

Мерките са част от дългосрочния приоритет за провеждане на административна реформа чрез облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса. Тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.

В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, ще бъде създаден нарочен електронен адрес – [email protected] . Там гражданите ще могат да сигнализират за неправомерно изисквани от тях документи. Сигнали ще се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Източник – http://www.gov.bg/…/otpada-izdavaneto-na-hartiya-na-shest-v…

Публикувано на: 20/07/2018

адв. Георги Георгиев

Адвокат Георги Георгиев има дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.