Трудово правоотношение и извършване на дейности от разстояние

В условията на извънредната епидемиологична обстановка, която продължава и до днес, действат допълнителни законови разпоредби. В много сектори COVID кризата наложи преминаването в режим на работа от разстояние (т.нар. „хоум офис“).

Приложима нормативна уредба

С обнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се въведоха промени  във връзка с трудовите правоотношения и работата от разстояние, които целят справяне с икономическите затруднения, пред които работодателите са изправени по време на пандемията Covid-19.

Работата от разстояние е регламентирана още през 2011 г. като форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, гласи текст от Кодекса на труда (КТ). Извършването на работа от разстояние можеше да има само при конкретна уговорка в трудовия договор и при изричното съгласие на служителя, тоест имаше доброволен характер.

Осен уговореното между страните, с новите изменения работодателят може без съгласието на работниците и служителите, едностранно да нареди последните да работят от вкъщи, освен когато това е невъзможно. Условията, изпълнението и контролът се определят със заповед на работодателя и не е необходимо сключване на допълнително споразумение към трудовия договор.

Възнаграждение при полагане на труд от вкъщи

Единствената възможност, при която работодателят може да намали възнаграждението на работника, е при въвеждане на непълно работно време, пропорционално на изработеното. И към този момент е в сила ограничението за продължителността на намаленото работно време да не е по-малко от половината при нормално работно време от 8 часа на ден.

В този смисъл, ако работникът полага своя труд от разстояние, работодателят няма възможност и не се допуска да намали трудовото му възнаграждение само по причина, че дейността се извършва от разстояние.

Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане на работното време

Работното време на работника, който извършва работа от разстояние, се уговаря в индивидуалния трудов договор, при спазване на междудневната и седмична почивка. Следователно работникът следва да организира своето работно време така, че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.

Стандартите за натовареност и извършване работата на служителя, който извършва работа от разстояние, са еднакви с тези на служителите, които работят в помещенията на работодателя., гласи текстът на чл. 107л, ал. 4 от КТ. Работникът или служителят, който извършва дейността си от разстояние, следва да отразява действително отработеното време. Последният носи отговорност за достоверността на отразените данни.

Здравословни и безопасни условия на труд

С разпоредбата на чл. 107к, ал. 1 от КТ изрично се регламентира, че служителите, които извършват работа от разстояние, имат същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, с каквито се ползват тези, които работят в помещенията на работодателя. Поради това работодателят е длъжен да информира работниците, които извършват работа от вкъщи, за изискванията за организацията на работата и за безопасните и здравословни условия на труд.

Обобщение

Когато работата извън офиса е определена със заповед на работодателя, нейното действие изтича с края на извънредната ситуация. Когато този тип дейност е уговорена предварително между страните, пак между тях се уговаря и продължителността й. Работещият от разстояние сам определя организацията на своето време. Тя не бива обаче да води до злоупотреби с това „да бъдем постоянно на разположение“.

*в настоящото изложение понятията „работник“ и „служител“ са използвани като синоними. Избягването на израза „работника или служителя“, с който борави КТ, е направено с цел текстът да бъде по-лесен за четене.

Публикувано на: 10/04/2021

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.