Парламентът готви нови изменения в Закона за устройство на територията.

В предходна статия ви разказахме за предстоящото създаване на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията. Въпреки че все още тези промени не са приети, вече се готвят нови съществени редакции в основния закон, регламентиращ устройството на територията.

Какви нови предложения в ЗУТ се очакват?

Поредните изменения засягат процедурата за издаване на разрешение за строеж. Предвижда се създаването на нова ал. 16 към чл. 148 от ЗУТ, която ще гласи:

„Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпа до строежа.“

Според новата разпоредба разрешение за строеж може да бъде издадено, само ако е приложена уличната регулация. Вече ви запознахме с проблемите по прилагането на регулацията, които се създават от невъзможността общините да изпълняват отчуждителните процедури в разумен срок от приемането на съответния подробен устройствен план.   

С новото предложение се узаконява практиката, която принуждава строителни предприемачи да изкупуват и даряват цели или части от недвижими имоти, за да бъде приложена предвидената регулация. Мотивите на вносителите на законопроекта са, че по този начин се цели премахването на възможността за съществуването на т.нар. „частни улици“. По всичко изглежда обаче, че това ще е за сметка на съответния инвеститор. Предложение означава, че за общините ще отпадне в още по-голяма степен задължението да извършват своевременно отчуждителни производства. Тези действия ще се извършват на практика от граждани и юридически лица, които желаят да им бъде издадено разрешение за строеж. Средствата, дадени за закупуване на такива имоти, непременно ще се отрази и на крайната цена на новопостроените обекти.

Друга съществена промяна се предвижда и по отношение на въвеждането в експлоатация на строежите. С редакция в чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ се предвижда, че строежите не се въвеждат в експлоатация, аконе са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен/урегулиран поземлен имот.“. Досегашната редакция на текста се отнасяше само за „курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности“.

Дали приемането на готвените изменение ще доведат до желаните от законодателя промени, а именно осигуряване на изградена улична мрежа при построяването на нови сгради, предстои да разберем. Притесненията в строителния бранш са, че всичко това ще става за сметка на инвеститорите, което ще се отрази и в цената на новоизградените имоти.

При всички случаи ще ви информираме за окончателния текст на закона след гласуването му в пленарна зала, което се очаква да се случи в първите дни на 2021 г. 

Публикувано на: 23/12/2020

адв. Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели единствено да запознае читателите с техните права по темата. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, може да свържете се с нас на тел. +359 883 333 797 или чрез някои от другите канали за връзка с Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.